HAIMNEY GALLERY Trafalgar 70, Barcelona.ESP.
    Creemos en el influencia de la experiencia, del arte, la ciencia y del oficio para desarrollar nuestros distintos aspectos como seres humanos.

Proponemos hacerlo en un entorno estimulante donde todo el proceso creativo; Aprender la técnica, idear el concepto y manifestar la pieza se realizarán en la propia escena artística de la ciudad.

Abrimos la galería a todos con esta nueva propuesta, para estar cerca de aquellos a los que admiramos y con los quienes queremos crecer a la par.

ENG.

We believe in the influence of experience, art, science and trade to develop our different aspects as human beings.

We propose to do it in a stimulating environment where the whole creative process; Learning the technique, devising the concept and manifesting the piece is done in the city's own artistic scene.


We open the gallery to everyone with this new proposal, to be close to those we admire and with whom we want to grow alongside.


CAT.

Creiem en el influència de l'experiència, de l'art, la ciència i de l'ofici per desenvolupar els nostres diferents aspectes com a éssers humanos.Proponemos fer-ho en un entorn estimulant on tot el procés creatiu; Aprendre la tècnica, idear el concepte i manifestar la peça es realitzaran en la pròpia escena artística de la ciutat.


Obrim la galeria a tots amb aquesta nova proposta, per estar a prop d'aquells als que admirem i amb els qui volem créixer al mateix temps.


CONTACT
︎ Email

LELOBOY By Abel Iglesias

_CAT
LELO BOY és un mapa emocional a nivell personal per l'escultor Abel Iglesias, de components estètics vinculats amb l'automoció, el disseny i l'agressivitat visual. La suma d'aquests codis i llenguatges encripten un conjunt d'estats i emocions personals, on l'interès real de la peça es centra en el conjunt final, Abel Iglesias és un artista català nascut el 1994 a Lleida, Catalunya, basa el seu art en composicions abstractes que provenen de les tipografies i en la seva forma personal d'entendre el graffiti. L'obra de l’Abel està dotada d'un fort component estètic inspirat en una visió futurista i d’una societat avançada, una reinterpretació de l'establert.

_CAST
LELO BOY es un mapa emocional a nivel personal por el escultor Abel Iglesias, de componentes estéticos vinculados con la automoción, el diseño y la agresividad visual. La suma de estos codigos y lenguajes encriptan un conjunto de estados y emociones personales, donde el interés real de la pieza se centra en el conjunto final, Abel Iglesias es un artista catalán nacido en 1994 en Lleida, España, basa su arte en composiciones abstractas que provienen de las tipografías y en su forma personal de entender el graffiti. La obra de Abel está dotada de un fuerte componente estético inspirado en una visión futurista y de sociedad avanzada, una reinterpretación de lo establecido.

_ENG
LELO BOY is an emotional map on a personal level by sculptor Abel Iglesias. The exhibition is composed by aesthetic components linked to the design industry adding some visual aggression. The sum of these codes and languages encrypts a set of personal states and emotions, where the real interest of the piece is focused on the final set as an experience. Abel Iglesias is a Catalan artist born in 1994 in Lleida, Spain. He bases his art on abstract compositions that come from typographies and on his personal way of understanding graffiti. Abel's work has a strong aesthetic component inspired by a futuristic vision of an advanced society, a reinterpretation of the established.


-------------------------------------------------------------------------------------------

FORMATION / FORMACIÓN